Завантажити

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

"04" січня 2021р. м. Полонне

Оператор: ТОВ "ВЕСТ НЕТВОРК", керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний Публічний договір (далі - Договір) про наступне:

1. Основні поняття та визначення

Публічний договір (Договір) – Договір, що регулює взаємні відносини між Оператором та Абонентом у процесі надання Телекомунікаційних послуг та згідно з яким ТОВ "ВЕСТ НЕТВОРК", як Оператор, зобов’язується надавати за умови Технічної можливості Телекомунікаційні послуги та інші пов’язані з ними Додаткові послуги, кожному Абоненту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати вартість цих послуг.

Абонент - споживач (фізична чи юридична особа), що замовляє та отримує телекомунікаційні послуги виключно на умовах цього Договору.

Абонентна плата – фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг.

Абонентський ввід - частина телекомунікаційної мережі від розподільної коробки Провайдера або від кінцевого лінійно-кабельного пристрою Провайдера у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання.

Cайт Провайдера – офіційна веб-сторінка Провайдера в Локальній мережі та в Інтернет, за адресою http://www.west.pl.ua, яка є основним джерелом інформування Абонентів.

Заява на приєднання до публічного договору – документ, яким АБОНЕНТ підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з умовами, та у якому вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу місця реєстрації, контактний телефон, паспортні дані, Тарифний план, що ним обирається, Місце надання послуг та, за необхідності, додаткову інформацію.

Заявка Абонента - звернення Абонента до представника Провайдера для замовлення додаткових послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Правила користування Мережею – обов'язкові умови користування Мережею при отриманні Телекомунікаційних послуг.

Кінцеве обладнання - обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з'єднання з телекомунікаційною мережею Провайдера з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер тощо).

Початок надання послуг – дата підключення кінцевого обладнання Абонента до Мережі, що посвідчується підписанням відповідного акту.

Мережа - технологічна система Провайдера, призначена для передачі по лініях зв'язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.

Місце надання послуг - конкретно зазначена у Заяві адреса, за якою Абонент бажає отримувати Послуги з доступу до Інтернет.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі Провайдера.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи кінцевого обладнання Абонента в Інтернеті.

Додаткові послуги – інші послуги та/або роботи, що окремо надаються на платній основі Провайдером (або залученою Провайдером третьою особою) на замовлення Абонента згідно з умовами цього Договору та не є телекомунікаційними.

Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням Абонентського вводу, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Сторони - разом іменовані Провайдер та Абонент.

Тарифний план - сукупність технічних та вартісних параметрів Послуг.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів, обладнання та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по безпровідних, провідних, оптичних чи інших системах.

Телекомунікаційна послуга (далі - Послуга) - продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікації.

IP-адреса - унікальне цифрове зазначення кінцевого обладнання (комп'ютера, модему тощо), підключеного до Мережі, що привласнюється Провайдером, та є ідентифікатором даного кінцевого обладнання.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Технічна можливість – наявність в Провайдера доступу до відповідних лінійних споруд, обладнання та інших технічних засобів, необхідних для надання Абоненту Телекомунікаційних послуг.

2. Предмет Договору

2.1.Відповідно до умов цього Договору, Провайдер на платній основі надає Абоненту замовлені Телекомунікаційні послуги та Додаткові послуги, за які Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується вносити визначену Договором плату.

2.2.Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

Основними телекомунікаційними послугами є:

− підключення кінцевого обладнання до Мережі;

− послуги з доступу до Інтернет.

Додатковими послугами є:

− налагодження кінцевого обладнання ;

− заміна, ремонт або монтаж (демонтаж) абонентського вводу;

− перенесення точки підключення кінцевого обладнання;

− перевірка технічного стану абонентського вводу;

− інші послуги, що може надавати Провайдер Абоненту в межах цього Договору.

2.3. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення (публікації): на офіційному веб-сайті Провайдера: http://www.west.pl.ua (постійно доступний для ознайомлення); у куточках споживачів Абонентських відділів Провайдера (постійно доступний для ознайомлення).

3. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

3.1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до чинного законодавства України. 

3.2. Умови надання телекомунікаційних послуг: 

− наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої послуги; 

− ознайомлення Абонента з умовами цього Договору; 

− оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до Публічного договору (далі - Заява) із зазначенням замовленої швидкості доступу до Інтернет та вартості Послуг;− оплати замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги за перший місяць користування послугами на розрахунковий рахунок Провайдера; 

− оплата за підключення до Мережі Провайдера. 

3.3. Для отримання телекомунікаційних послуг застосовується кінцеве обладнання Провайдера, яке передається в безкоштовне користування Абоненту. Підключення кінцевого обладнання до Мережі та надання додаткових послуг здійснюється за умови їх оплати згідно з тарифами Провайдера. 

3.4. Підключення кінцевого обладнання до Мережі здійснюється протягом робочого тижня, як правило, за безпосередньої присутності Абонента у погоджений з ним день і час. 

3.5. Провайдер під час підключення кінцевого обладнання до Мережі надає Абоненту стандартний пароль для доступу до Мережі. 

3.6. Абонентський ввід та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання послуги доступу до Інтернет. Провайдер при здійсненні підключення кінцевого обладнання Абонента повинен забезпечити перевірку справності та відповідності абонентського вводу технічним нормам. 

3.7. Факт підключення кінцевого обладнання до Мережі (початку надання телекомунікаційної послуги) фіксується технічними можливостями Провайдера, яким Абонент довіряє та з даними якого погоджується .

3.8. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за умов подання Заяви на приєднання до Договору по кожному з Місць надання послуг. 

3.9. Технічний супровід надання послуг Провайдер здійснює щодня з 09.00. до 18.00: 

− обслуговування обладнання, яке було реалізоване Провайдером Абоненту, протягом дії гарантійного терміну на дане устаткування, за винятком виходу його з ладу з вини Абонента; 

− платне технічне обслуговування обладнання і локальної мережі Абонента при виході їх з ладу; 

− моніторинг якості комунікацій віддалено чи з виїздом на Місце надання послуг за заявкою Абонента, при виникненні в нього перебоїв доступу до Мережі; 

− консультації по розвитку інфраструктури мережі Абонента.

3.10. Планові профілактичні перерви, а також випадки короткочасних перерв загальною тривалістю до однієї доби на місяць, не вважаються перервами в наданні послуг. 

3.11. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання телекомунікаційних послуг Оператор повинен повідомити Абонентів не менше ніж за сім днів, шляхом опублікування даної інформації на офіційному сайті Провайдера. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Провайдера і не можуть бути ним передбачені. 

3.12. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абоненту здійснюється Провайдером у разі порушення Абонентом цього Договору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України. 

3.13. Оперативна взаємодія сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Провайдера та Абонента. 

4. Порядок і умови оплати

4.1. Телекомунікаційні послуги надаються за плату. 

4.2. Розміри плати за основні Телекомунікаційні послуги та додаткові послуги встановлюються Провайдером самостійно і визначаються у Додатку до цього Договору. 

4.3. В окремих випадках розмір плати може змінюватися в залежності від Місця та технічних умов надання послуг.

4.4. Вартість робіт та послуг, наданих Провайдером, вираховується на підставі Заяви Абонента та обраного Тарифного плану. 

4.5. Форма оплати - авансова. Абонент здійснює передплату Послуг Провайдера, виходячи зі своїх потреб у них, у відповідності з розміром тарифного плану, обраного Абонентом та зазначеного ним у Заяві, або згідно рахунку, який виставляється Провайдером на запит Абонента. 

4.6. Первинна оплата за Телекомунікаційні послуги проводиться Абонентом протягом 3-х банківських днів з моменту надання Провайдеру заяви про приєднання до Договору (оплата тарифу за підключення, оплата авансом за один місяць Абонентської плати), а в подальшому по мірі використання попередньої оплати. Абонент зобов'язаний самостійно слідкувати за своєчасним внесенням необхідних авансових платежів, які повинні мати розмір не менше розміру Абонентної плати згідно обраного Абонентом тарифного плану. Фактом оплати послуг вважається фактичне надходження грошових коштів на поточний рахунок Провайдера. 

4.7. При здійсненні платежу Абонент повинен у розділі "Призначення платежу", в платіжному документі посилатися на номер Заяви про приєднання до Договору, який присвоюється Провайдером при її поданні. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність внесених ним реквізитів платежів. 

4.8. Нарахування Абонентської плати за Телекомунікаційні послуги проводиться з моменту Початку надання послуг (підключення кінцевого обладнання Абонента до Мережі). 

4.9. Оплата додаткових Послуг Абонентом здійснюється на поточний рахунок Провайдера. 

4.10. Сума щомісячної оплати за послуги не зменшується у випадку планових профілактичних перерв, а також випадків короткочасних перерв загальною тривалістю до однієї доби протягом місяця. За перевищений час проводиться перерахунок Абонентської плати.

4.11. Послуги надаються лише при оплаті Абонентської плати.

4.12. Усі Додаткові послуги виконуються за окремою домовленістю Сторін та за рахунок Абонента відповідно до Тарифів, встановлених на момент надання таких послуг. 

4.13. При зміні податкового законодавства чи законодавства в області регулювання зв'язку, Провайдер залишає за собою право змінювати вартість наданих послуг, зазначених у Додатках, повідомивши про це не менше ніж за 7 (сім) днів шляхом опублікування нових тарифів на офіційному сайті Провайдера. 

5. Права та обов'язки Абонента

5.1. Абонент має право:

1) на вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг; 

2) на безоплатне отримання від Провайдера вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг; 

3) на своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг; 

4) на пред'явлення представниками Провайдера службового посвідчення; 

5) на подання Провайдеру Заявки про надання необхідних додаткових послуг; 

6) на відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, визначеному Договором; 

7) вимагати повернути від Провайдера невикористану частку коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних Послуг, за виключенням випадків несвоєчасного попередження Провайдера про призупинення надання Послуг або відмову від передплачених Послуг; 

8) на оскарження неправомірних дій Провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів; 

9) на відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яка не була замовлена Абонентом; 

10) призупинити споживання послуг за даним Договором не менше ніж на 1 (одну) добу та не більше ніж на 2 (два) місяці, завчасно сповістивши про своє бажання Провайдера рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Провайдера. Після закінчення встановленого строку, Абоненту без повідомлення продовжують надаватися послуги за Договором. Зазначене право надається не частіше 1 (одного) разу на календарний рік; 

11) не частіше одного разу на один календарний місяць змінити тарифний план;

12) на перерахунок абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, профілактичних робіт, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкодження, що виникло не з вини Абонента з дати реєстрації звернення Абонента за визначеними Провайдером засобами зв’язку. Перераховані кошти заліковуються Абоненту у якості передплати за Послуги; 

13) на вимогу безоплатно отримувати від Провайдера рахунки за отримані Послуги; 

14) отримувати пільги, які надаються з дня звернення Абонента та пред'явленням ним документів, що засвідчують право на пільги, відповідно до законодавства України; 

15) на інші права, передбачені чинним законодавством України. 

5.2. Абонент зобов'язується: 

1) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

2) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

3) не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських вводів для надання телекомунікаційних послуг третім особам; 

4) виконувати умови цього Договору, у тому числі своєчасно оплачувати замовлені ним телекомунікаційні послуги;

5) повідомляти на запит Провайдера інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг; 

6) не перешкоджати виконанню робіт Провайдером, пов'язаних з обстеженням абонентського вводу та кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента та забезпечити доступ технічних службам Провайдера до устаткування для його налагодження чи усунення ушкоджень; 

7) не втручатися в роботу телекомунікаційної мережі; 

8) у випадку відмови від послуг Провайдера повернути протягом 2 (двох) робочих днів встановлене у Місці надання послуг Кінцеве обладнання, яке належить Провайдеру та було надане Абоненту в користування з гідно пункту 3.3 цього Договору; 

9) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви, включаючи додатки, та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, яка оприлюднена на веб-сайті Провайдера та яка згідно законодавства України не вважається комерційною таємницею; 

10) надати Провайдеру діючу електронну адресу (е-mail) для своєчасного отримання повідомлень про скорочення або припинення надання Послуг 

11) у письмовому вигляді у місячний строк інформувати Провайдера про зміну особистих даних (П.І.Б., місця реєстрації, паспортних даних, ІПН, номеру телефону, е-mail та ін.); 

12) самостійно слідкувати за своєчасністю внесення Абонентної плати; 

13) своєчасно інформувати Провайдера про недоліки у роботі Мережі, які впливають на якість Послуг та торкаються інтересів Абонента; 

14) виконувати інші обов'язки відповідно до умов Договору та законодавства України. 

6. Права і обов'язки Провайдера 

6.2. Провайдер має право: 

1) самостійно, виходячи з ринкового попиту, установлювати, формувати, застосовувати та змінювати розміри абонентної плати на телекомунікаційні послуги, які ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України;

2) не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій; 

3) на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій; 

4) призупинити надання послуг на час профілактичного обслуговування Мережі, попередньо повідомивши Абонента про їхнє проведення не менше ніж за добу. Загальний час профілактичного обслуговування Мережі не буде перевищувати 24 (двадцять чотири) години за місяць;

5) призупинити надання послуг згідно Договору без попередження у разі відсутності своєчасної оплати Абонентом. Надання послуг відновлюється після внесення Абонентом оплати за Послуги; 

6) тимчасово, до виправлення ситуації, відключити Абонента від Мережі при виявленні обставин, описаних п. 7.6. Договору;

7) призупинити надання послуг без попередження Абонента або розірвати з ним Договірні відносини у випадках: - поширення Абонентом через Мережу інформації, яка будь-яким чином суперечить чинному законодавству або етичним нормам; - поширення Абонентом через Мережу рекламних або інших матеріалів комерційного характеру із порушенням правил поширення такої інформації; - самостійної зміни абонентом параметрів налагодження мережевого підключення, відмінних від тих, які були встановлені Провайдером на кінцевому обладнанні Абонента при під’єднанні Абонента до Мережі; - спроби несанкціонованого доступу з кінцевого обладнання Абонента до обладнання інших Абонентів та обладнання Провайдера; - виникнення загрози з боку Абонента для безпеки функціонування Мережі.

8) у деяких випадках, для виконання умов Договору, встановити за узгодженням з Абонентом своє устаткування за місцем надання послуг; 

9) у разі потреби, без попередження змінити ІР адресу Абонента; 

10) проводити маркетингові акції, умови яких публікуються на офіційному сайті Провайдера; 

11) надавати Абонентам особливі умови по сплаті Послуг в залежності від Місця та технічних умов надання послуг; 

12) на інші права, передбачені законодавством України. 

6.2. Провайдер зобов'язаний: 

1) забезпечувати належну якість телекомунікаційних послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій; 

2) вживати заходів до усунення причин зниження якості телекомунікаційних послуг; 

3) при необхідності направляти своїх працівників, за викликом Абонента та за рахунок Провайдера, для усунення пошкоджень в роботі Мережі в граничні строки, що призвели до припинення надання Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента; 

4) забезпечувати усунення пошкоджень, які виникли з вини Абонента, в узгоджений з ним термін за умови повної оплати вартості ремонтних робіт; 

5) направляти своїх представників на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у представників посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту; 

6) надавати Абонентам вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання замовлених телекомунікаційних послуг; 

7) інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключити до Мережі (на запит Абонента); 

8) забезпечувати правильність застосування тарифів; 

9) оприлюднювати зміни вартості телекомунікаційних послуг, які встановлюються самим Провайдером, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення; 

10) попереджувати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення Абонентського вводу, у тому числі у разі несплати заборгованості, письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону;

11) присвоїти номер Заяві на приєднання до Договору, яка подається Абонентом та надати копію даної Заяви Абоненту; 

12) забезпечувати замовлену Абонентом пропускну здатність Мережі, згідно умовам тарифного плану, обраного Абонентом; 

13) мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу; 

14) розглядати скарги та заяви Абонентів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати їх про результати розгляду; 

15) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви Абонента та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, яка оприлюднена на офіційному веб-сайті Провайдера та яка не є комерційною таємницею згідно чинного законодавства України; 

16) інформувати Абонента, шляхом офіційного оприлюднення на веб-сайті Провайдера про зміну юридичної чи фактичної адреси та банківських реквізитів Провайдера; 

17) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України. 

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно з'явилося внаслідок обставин нездоланної сили (стихійного лиха, землетрусу, військових дій, зміни законодавства тощо), які знаходяться поза контролем Сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. Терміни виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діяли зазначені обставини. 

7.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а в частині, що не врегульована цим Договором - відповідно до норм діючого законодавства України. 

7.3. Провайдер не контролює і не несе відповідальності за зміст, характер, вірогідність чи призначення інформації, прийнятої чи переданої Абонентом чи третьою особою через Інтернет з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів в Інтернет. Провайдер не надає ніяких гарантій, що стосуються будь-яких товарів чи послуг, що замовлялися чи отримувались з використанням послуг, передбачених Договором.

7.4. Провайдер не відповідає за якість функціонування окремих сегментів мережі Інтернет, що не входять до складу Мережі. Зазначена у тарифному плані, обраному Абонентом, інформаційна швидкість доступу в мережу Інтернет через Мережу гарантується тільки на ділянці від вузла з'єднання Мережі з магістральними каналами Інтернет до абонентської точки (це пов'язано з розходженнями в інформаційних швидкостях, з якими учасники мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Провайдера, забезпечують доступ до своїх ресурсів мережі Інтернет). При виникненні претензій з боку Абонента, оформлених у письмовому виді і переданих представнику Провайдера особисто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їхнього виникнення, Провайдером проводяться відповідні виміри і, при необхідності, коригувальні роботи чи надаються докази нормального функціонування Мережі.

7.5. Провайдер не несе відповідальності за погіршення якості послуг, яке відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим керуванням Провайдера. У такому випадку перерва в одержанні послуги не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом. 

7.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність: за втручання в роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації в Мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет; за нанесений збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором; за збереженість устаткування, яке належить Провайдеру і встановленого Провайдером за Місцем надання послуг Абоненту відповідно до п. 6.1.6 Договору. Провайдер не несе відповідальності за пошкодження встановлених Абонентом приладів внаслідок впливу високої напруги, відсутності захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду тощо), встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при зависокій температурі, а також в наслідок впливу природних явищ (блискавки тощо).

7.7. Провайдер забезпечує заходи із захисту персональних даних Абонента згідно з вимогами чинного законодавства України. 

7.8. Абонент, за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сплачує Провайдеру пеню за кожний день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період стягнення пені. 

7.9. Провайдер несе майнову відповідальність за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідно до ст. 40 Закону України "Про телекомунікації". 

8. Розгляд звернень Абонентів та порядок вирішення суперечок 

8.1. Провайдер проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг. 

8.2. Абонент має право подавати Провайдеру заяви, скарги (далі - Заяви) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг. 

8.3. Заява Абонента може бути подана в усній формі (Заявка Абонента) до технічної служби Провайдера або в Абонентський відділ Провайдера. 

8.4. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань Заява викладається у письмовій формі. 

8.5. Заяви Абонентів розглядаються Провайдером у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

8.6. Провайдер приймає рішення за Заявою Абонента у строки, передбачені чинним законодавством України. 

8.7. За результатами розгляду письмової Заяви Абонентові надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи Провайдера. 

8.8. Усі суперечки і розбіжності, які виникають за Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

8.9. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку. 

9. Строк дії та зміна умов Договору 

9.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Провайдером з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).

9.2. Цей Договір набуває чинності з 04 січня 2021 року для усіх Абонентів, які перебувають на цю дату в договірних стосунках із Провайдером. 

9.3. Після набрання чинності цього Договору усі інші договори, що були укладені між Абонентом та Провайдером щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет, втрачають чинність. 

9.4. Для Споживачів, які замовлять отримання телекомунікаційних послуг Провайдера після 04 січня 2021 року, Договір набуває чинності з дати подачі письмової Заяви про приєднання до даного Договору. 

9.5. Цей Договір діє до 04 січня 2026 року. В ході його виконання в цей Договір можуть вноситися з ініціативи Провайдера зміни, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації)− на офіційному веб-сайті Провайдераhttp://www.west.pl.ua (постійно доступний для ознайомлення) − у куточках споживачів абонентських відділів Провайдера (постійно доступний для ознайомлення). Договір вважається автоматично продовженим на 1 рік, якщо жодна із сторін не направила іншій повідомлення про намір його розірвання не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення терміну дії договору.

9.6. Згідно ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України оплата Абонентом телекомунікаційних послуг Провайдера є прийняттям Абонентом публічної пропозиції Провайдера про укладення / зміну цього Договору. 

9.7. Додатком до цього Договору є Специфікації телекомунікаційних послуг, які надаються Провайдером, із зазначенням їх вартості, який є невід'ємною частиною Договору. 

9.8. Провайдер має право достроково припинити надання послуг Абоненту за Договором, повідомивши про це останнього за 30 (тридцять) календарних днів письмово, за допомогою електронної пошти чи телефоном. 

9.9. Абонент має право достроково відмовитись від отримання Послуг, повідомивши про це за 30 (тридцять) календарних днів Провайдера рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Провайдера і дотримуючись своїх зобов'язань за Договором до моменту фактичного припинення надання Послуг. 

9.10. Сторони погодились, що призупинення надання Телекомунікаційних послуг Абоненту з причин несплати, несвоєчасної або неповної оплати Абонентом наданих йому послуг, Додаткових послуг, або авансового платежу є попередженням Провайдера Абонентові про можливе розірвання Договору. 

9.11. Абонент повідомлений і погоджується із тим, що інформація про нього, в тому числі така, яка може бути кваліфікована як Персональні дані, буде внесена до комп’ютерної бази даних Провайдера. Підписавши Заяву замовлення Абонент вважається таким, що повідомлений про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних Провайдера. Абонент погоджується з тим, що надає Провайдеру право використовувати свої Персональні дані та погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення Абонента третім особам для: - обліку Абонентів, наданих їм послуг, а також розрахунків з Абонентами; розсилання Абонентам рахунків, повідомлень, SMS повідомлень, листів з анкетами, пропозицій, рекламних матеріалів, тощо;- телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їх думки щодо якості надання Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг; - проведення Акцій, розіграшів, маркетингових досліджень; - ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами. 

9.12. Абонент надає згоду Провайдеру на відступлення ним права вимоги третім особам щодо заборгованості за надання Абонентові Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг без письмового повідомлення Абонента. 

9.13. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною. 

10. Реквізити Провайдера:

ТОВ "ВЕСТ НЕТВОРК"

30500, Хмельницька обл.,м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 2

тел: (068) 95-36-577

р/р UA683052990000026008026000528 КБ "ПРИВАТБАНК", філія, м. Хмельницький МФО 305299

ЄДРПОУ 39852696

ІПН 398526922138

Офіційний веб-сайт: http://www.west.pl.ua

E-mail:  sales.westnetwork@gmail.com

Контакти

Завжди раді новим та наявним абонентам. Приходьте до нас у офіс або телефонуйте

Служба підтримки

Електронна пошта

Адреси офісів

м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 2

Пн-Пт з 8:00 до 22:00 Сб з 8:00- 20:00 НД з 8:00-17:00

м. Шепетівка, пр. Миру, 28А

Пн-Сб з 8:00 до 18:00 Нд з 8:00 до 16:00

Приєднуйтесь в соцмережах

Запит прийнятий. Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом.